Contact details

Contact details

Bishops Nympton Parish Council

Ian Cowling (Acting) (Clerk)

Barton House
Bishops Nympton
EX36 4PJ

01769550266

ianpcowling@gmail.com

Nigel Garth Chanter

(Address not supplied)

Ian Peter Cowling

(Address not supplied)

Judith Rosemary Daw

(Address not supplied)

Susannah Elizabeth Hoskin

(Address not supplied)

Alan John Setherton

(Address not supplied)

Amanda Lois Sing

(Address not supplied)

Frederick Matthew Verney

(Address not supplied)

Mark James Woollacott

(Address not supplied)